Istorie

Ediţia I a Conferinţei Internaţionale „Energetica Moldovei 2005” şi-a petrecut lucrările în perioada 21-24 septembrie 2005 la iniţiativa Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la Chişinău, Republica Moldova. Acest eveniment a fost dedicat jubileului de 50 de ani de la fondarea Sistemului Energetic al Republicii Moldova şi 40 de ani a Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Scopul a fost atragerea atenţiei autorităţilor din ţară, a savanţilor şi specialiştilor din sectorul energetic, a reprezentanţilor statelor – membre a CSI, Europa de Sud - Est şi Europa Centrală, alte ţări mai îndepărtate, care nu posedă resurse energetice proprii către problemele energeticii Republicii Moldova.

În calitate de organizatori ai forului ştiinţific au participat: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova, B.C.A. „Energbank”, Moldovan Research and Development Association (MRDA/CRDF), Facultatea de Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei, Prezidiul S.T.S. al Republicii Moldova, Uniunea Energeticienilor din Moldova, Î.S. „Moldelectrica”, S.A. „Termocom”, S.A. „CET-1”, mun. Chişinău, S.A. „CET-2”, mun. Chişinău, S.A. „CET-Nord”, mun. Bălţi, S.A. „Armo-Beton”, Institutul „Energoproiect”, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE), S.A. „RED-Nord”, S.A. „RED Nord-Vest”, R.E. „Union Fenosa”, S.A. „Moldovagaz”, S.A. „Moldelectromontaj”, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei, etc.

La Conferinţă au fost invitaţi savanţi şi specialişti în domeniul energeticii din ţările CSI, Comunitatea Europeană, România, SUA.

La invitaţie de participare au dat acordul multe personalităţi notorii, inclusiv Secretarul General al Secretariatului Cartei Energetice Dna dr. Ria Kemper.

Participarea la lucrările Conferinţei a Secretariatului General a Secretariatului Carta Energetică şi întrevederile ce au avut loc cu administraţia publică centrală a Republicii Moldova a contribuit mult la formarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova şi la soluţionarea eficientă a problemelor sectorului energetic la nivelul statului, dar şi la scară regională.

Oaspeţii prezenţi la Conferinţă au profitat de bune oportunităţi pentru schimbul de idei pe problemele asigurării securităţii energetice a ţărilor care nu au resurse energetice proprii, funcţionării eficiente ale sistemelor energetice, conservării energiei, dezvoltării durabile, implementării tehnologiilor performante şi instituirii cadrului legislativ pentru energetică.

Evenimentul, de-asemenea, a contribuit la extinderea contactelor persoanelor interesate şi specialiştilor, care au preocupări vis – a - vis de problemele energeticii şi dezvoltării durabile a sectorului energetic. Culegerea publicată de lucrări dedicate Conferinţei EM-2005 include 104 rapoarte ştiinţifice cu abordarea unui spectru divers de preocupări ale domeniului.

În istoria energeticii moldoveneşti I Ediţie a Conferinţei Internaţionale EM-2005 a rămas ca o măsură ştiinţifică cu impact pozitiv şi valoare deosebită în acea perioadă, determinând dimensiunile prioritare de dezvoltare a complexului energetic naţional. Accentele puse, recomandările şi soluţiile propuse în cadrul lucrărilor sesiunilor forului au contribuit esenţial la elaborarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2020, Legii energiei regenerabile 160/2007, Legii nr. 123/2009 (cu privire la gaze naturale), Legii nr. 124/2009 (cu privire la energia electrică), Legii nr. 142/2010 (privind eficienţa energetică), instituirea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi adoptarea Programului Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 (HG nr. 833 din 10.11.2011), completarea Legii nr. 1525/1998 cu privire la energetică cu art. 42 şi art. 43 în 2009 privind extinderea atribuţiilor ANRE spre promovarea relaţiilor de piaţă în domeniul electricităţii şi a gazelor naturale, aprobarea metodologiilor de calcul a tarifelor pentru energia regenerabilă, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, noua metodologie de calcul, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică.

În 2010 Republica Moldova a aderat la Tratatul Comunităţii Energetice, pas care a facilitat crearea unei platforme noi pentru dezvoltarea durabilă a tuturor direcţiilor strategice trasate, orientate clar spre formarea legăturilor de piaţă a energiei electrice şi gazelor naturale.

A II Ediţie a Conferinţei Internaţionale EM-2012 a avut loc tot la Chişinău, în perioada 4-6 octombrie 2012.

În calitate de organizatori au participat: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Inspectoratul Energetic de Stat al Republicii Moldova, Î.S. „Moldelectrica”, Proiectul „Energie şi Biomasă în Moldova” UE-UNDP, Î.C.S. „Union-Fenosa” S.A., GIZ „Agenţia Internaţională de cooperare a Germaniei/German Development Cooperation”, S.A. „Moldovagaz”, S.A. „Termocom”, S.A.”CET1” mun. Chişinău, S.A.”CET2” mun. Chişinău, S.A. „CET-Nord” mun. Bălţi, S.A.”RED-Nord”, S.A.”RED Nord-Vest”, Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE), Agenţia Pentru Eficienţă Energetică, Comitetul Naţional Român – Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME), S.C. filiala Institutului de Cercetări şi Modernizări Energetice S.A., Institut Naţional ICEMENERG, România, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Uniunea Energeticienilor din Moldova, S.A. „Armo-Beton”, Institutul „Energoproiect”, Combinatul Poligrafic din Chişinău, GARMA-GRUP SRL, VALIEXCHIM SRL, Camera de Comerţ şi Industrie TRACIA.

În culegerea de lucrări publicate la această Conferinţă s-au regăsit 101 articole ştiinţifice înaintate spre discuţie de specialişti cu renume în energetică. Sesizările şi concluziile făcute în discuţiile din cadrul sesiunilor au contribuit în modul cel mai direct la adoptarea mai multor politici şi decizii , oglindite în documentele strategice ce conţin mersul evoluării sistemului energetic autohton şi interacţiunea sa cu sistemele statelor din regiune. Cele mai relevante din ele fiind, HG Nr. 102 din 05.02.2013 “cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030”, Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014, multe alte măsuri şi acţiuni orientate spre armonizarea la cursul comun de dezvoltare pentru întreaga Comunitate Energetică, la care s-a alăturat şi Republica Moldova.

Acum suntem în ajunul celei de-a III Ediţie a Conferinţei Internaţionale „Energetica Moldovei - 2016. Aspecte regionale de dezvoltare”. Tindem să reuşim organizarea unui eveniment cu adevărat valoros pentru domeniul energetic la scară regională. Timpul ne aduce în faţa unor noi provocări, unde se cer fără întârziere noi pachete de soluţii pentru eficientizarea operării întregului complex energetic, reducerea emisiilor de poluare a mediului, fortificarea securităţii energetice naţionale, implementarea celor mai noi rezultate din cercetare şi tehnologii inovative cu suportul economic, politic şi social.